Will access to ‘Dot EU’ domain names be taken away?

Will access to ‘Dot EU’ domain names be taken away?

Will access to ‘Dot EU’ domain names be taken away?